Klagomålshantering

Avser klagomål av de försäkringar som Praktikertjänst Försäkring AB tillhandahåller.

Vi ber dig att vid klagomål inkomma med dina synpunkter så snart som möjligt. Om du har frågor i ett försäkringsärende kontakta försäkringsrådgivaren eller e-posta till pfab@ptj.se

En väl fungerande klagomålshantering ger våra kunder möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är av stor vikt för att upprätthålla kunders förtroende och ge bra service.

En god hantering av klagomålen ger också Praktikertjänst Försäkring AB möjlighet att fånga upp problem på området, åtgärda dessa samt vidta förebyggande åtgärder. I förlängningen kan vi förbättra vår service och våra produkter ytterligare.

Omprövning av beslut

Om du begär omprövning av ett beslut ska ärendet bedömas på nytt. Kontakta då försäkringsrådgivaren eller e-posta till pfab@ptj.se. Praktikertjänst Försäkring AB:s skadeprövningsnämnd kommer i samråd med Crawford & Company (Sweden) AB att ompröva beslutet.

Klagomålsansvarig

Michael Ringdahl
VD, Praktikertjänst Försäkring AB
Telefon: 010-128 40 16
E-post: michael.ringdahl@ptj.se