GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen och information om personuppgiftsbehandling.

Inledning

Dataskyddsförordningen[1] innehåller regler för hur behandling av personuppgifter får ske. Lagens syfte är att skydda Din personliga integritet.

Praktikertjänst Försäkring AB har en skyldighet att informera Dig om vilken behandling av Dina personuppgifter som kommer att ske och vilka rättigheter Du har.

Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas om Dig är dels dem som Du själv lämnar till oss i skadeanmälan eller vid senare tillfälle, dels uppgifter som vi hämtar in från läkare, sjukvårdsinrättningar, allmän försäkringskassa och andra myndigheter, försäkringsbolag och arbetsgivare.

De personuppgifter som vi inhämtar från andra består av uppgifter om ditt hälsotillstånd, sjukskrivning, löneuppgifter och ekonomisk bokföring för resultatenheten och ev. tillhörande resultatenheter.

För vilka ändamål behandlas Dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att kunna administrera och fullgöra försäkringsavtalet med Dig, handlägga skadeanmälan, bedöma skadan, reglera försäkringsersättningen och kommunicera med Dig via brev, e-postadress och telefon. Din e-postadress och övriga kontaktuppgifter kan även komma att användas för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringserbjudanden. Indirekt behandlas Dina uppgifter även för ändamålet att förvalta och testa våra IT-system.

Laglig grund

Praktikertjänst Försäkring AB behandlar alltid Dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Våra behandlingar av Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra försäkringsavtalet och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter som följer bl.a. av försäkringsrättsliga regler. För vissa behandlingar av personuppgifter måste vi enligt lag inhämta Ditt samtycke.

Utlämnande av Dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Praktikertjänst AB och till externa bolag som vi samarbetar med för att administrera och fullgöra försäkringsavtalet och reglera skadan eller i samband med överprövning av beslut om ersättning. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att Dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera skadeanmälan och reglera skadan, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med Praktikertjänst Försäkring AB:s gallringsrutiner.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till Praktikertjänst Försäkring AB, i egenskap av personuppgiftsansvarig för bolagets behandlingar av Dina personuppgifter.

Du har följande rättigheter:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om Din personuppgiftsbehandling.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med Ditt samtycke, om Du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om Du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är Praktikertjänst Försäkring AB:s tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som Du själv tillhandahållit oss.

 

Om Du bedömer att Praktikertjänst Försäkring AB:s behandling av Dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddsförordningen, har Du även rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om Du vill ha ytterligare information om hur Dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:
E-post: pfab@ptj.se
Tel: 010-128 44 00

[1] Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).